مقالات, میکروتیک

اهنگ سوپر ماریو برای میکروتیک

:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=510 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=770 length=100ms;
:delay 550ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 575ms;

:beep frequency=510 length=100ms;
:delay 450ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 400ms;
:beep frequency=320 length=100ms;
:delay 500ms;
:beep frequency=440 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=480 length=80ms;
:delay 330ms;
:beep frequency=450 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=660 length=80ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=760 length=50ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=860 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=700 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=760 length=50ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=660 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=520 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=580 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=480 length=80ms;
:delay 500ms;

:beep frequency=510 length=100ms;
:delay 450ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 400ms;
:beep frequency=320 length=100ms;
:delay 500ms;
:beep frequency=440 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=480 length=80ms;
:delay 330ms;
:beep frequency=450 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=660 length=80ms;
:delay 200ms;
:beep frequency=760 length=50ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=860 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=700 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=760 length=50ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=660 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=520 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=580 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=480 length=80ms;
:delay 500ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=760 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=720 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=680 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=620 length=150ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=650 length=150ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=570 length=100ms;
:delay 220ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=760 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=720 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=680 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=620 length=150ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=650 length=200ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=1020 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=1020 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=1020 length=80ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=760 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=720 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=680 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=620 length=150ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=650 length=150ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=570 length=100ms;
:delay 420ms;

:beep frequency=585 length=100ms;
:delay 450ms;

:beep frequency=550 length=100ms;
:delay 420ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 360ms;

:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=760 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=720 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=680 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=620 length=150ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=650 length=150ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=570 length=100ms;
:delay 220ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=760 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=720 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=680 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=620 length=150ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=650 length=200ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=1020 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=1020 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=1020 length=80ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=760 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=720 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=680 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=620 length=150ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=650 length=150ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=430 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=570 length=100ms;
:delay 420ms;

:beep frequency=585 length=100ms;
:delay 450ms;

:beep frequency=550 length=100ms;
:delay 420ms;

:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 360ms;

:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=100ms;
:delay 300ms;

:beep frequency=500 length=60ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=60ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=580 length=80ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=660 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=430 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=380 length=80ms;
:delay 600ms;

:beep frequency=500 length=60ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=60ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=580 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=660 length=80ms;
:delay 550ms;

:beep frequency=870 length=80ms;
:delay 325ms;
:beep frequency=760 length=80ms;
:delay 600ms;

:beep frequency=500 length=60ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=500 length=60ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=580 length=80ms;
:delay 350ms;
:beep frequency=660 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=500 length=80ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=430 length=80ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=380 length=80ms;
:delay 600ms;

:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 150ms;
:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=510 length=100ms;
:delay 100ms;
:beep frequency=660 length=100ms;
:delay 300ms;
:beep frequency=770 length=100ms;
:delay 550ms;
:beep frequency=380 length=100ms;
:delay 575ms;

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *