افراتیک مرکز رسمی آموزش میکروتیک
نمونه مدرک بین المللی

ترتیب برگزاری دوره میکروتیک

برگزاری دوره بین المللی میکروتیک
با حضور مدرس رسمی میکروتیک

دوره های میکروتیک پیش رو

دوره های اخیر

آخرین دوره های برگزار شده افراتیک
MTCNA
دوره بین المللی میکروتیک همراه با آزمون مدرک رسمی کپبانی میکروتیک - تهران
MTCNA
دوره بین المللی میکروتیک همراه با آزمون - تهران

مرکز رسمی آموزش میکروتیک