افراتیک - مرکز آموزش میکروتیک

مجری برگزاری دوره ها و آزمون های بین المللی میکروتیک
۸ مرداد ۱۳۹۶

رول برای مسدود کردن دانلود فایل با حجم مشخص

/
نوشته شده توسط
/
دیدگاه0

شما می توانید با کمک این چند رول ساده دانلود فایل با حجم مشخص را مسدود کنید.
به جای مقدار connection-bytes مورد نظر را وارد کنید

/ip firewall filter

add action=add-src-to-address-list address-list=Src address-list-timeout=1h \
chain=forward connection-bytes=1970000-0 disabled=no protocol=tcp \
src-address=192.168.0.0/24

add action=add-dst-to-address-list address-list=Dst address-list-timeout=1h \
chain=forward connection-bytes=1970000-0 disabled=no protocol=tcp \
src-address=192.168.0.0/24

add action=drop chain=forward disabled=no dst-address-list=Dst protocol=tcp \
src-address-list=Src

ارسال پاسخ