پروژه تحقیقاتی و کاوشکر رایپ اطلس – Ripe Atlas Probe


پروژه رایپ اطلس - Ripe Atlas

سازمان رایپ به عنوان یکی از پنج سازمان متولی منابع اینترنت جهانی، پروژه بسیار جالب و جذابی را با نام پروژه کاوشگر اطلس Ripe Atlas Probe شروع کرده است. این پروژه یک شبکه جهانی از کاوشگرهائی است که وضعیت اتصال به اینترنت را در سراسر دنیا بررسی نموده و اطلاعات دقیق و موثقی از وضعیت اینترنت را به ما ارائه می دهد. برای این امر نیاز هست که از نقاط مختلف اینترنت وضعیت ارتباطی با نقاط دیگر بررسی شود، برای این منظور RIPE NCC شروع به توزیع دو نوع دستگاه در نقاط مختلف جهان نمود، اولین دستگاه که نام آن Probe ( کاوشگر ) و دومین دستگاه Anchor ( لنگر ) نام دارد. شیوه کار هر دو دستگاه تقریبا شبیه به همدیگر می باشد. تنها تفاوت Anchor نسبت به Probe در ظرفیت سنجش نمودن بالای آن می باشد.

پروژه رایپ اطلس - Ripe Atlas

سازمان رایپ به عنوان یکی از پنج سازمان متولی منابع اینترنت جهانی، پروژه بسیار جالب و جذابی را با نام پروژه کاوشگر اطلس Ripe Atlas Probe شروع کرده است. این پروژه یک شبکه جهانی از کاوشگرهائی است که وضعیت اتصال به اینترنت را در سراسر دنیا بررسی نموده و اطلاعات دقیق و موثقی از وضعیت اینترنت را به ما ارائه می دهد. برای این امر نیاز هست که از نقاط مختلف اینترنت وضعیت ارتباطی با نقاط دیگر بررسی شود، برای این منظور RIPE NCC شروع به توزیع دو نوع دستگاه در نقاط مختلف جهان نمود، اولین دستگاه که نام آن Probe ( کاوشگر ) و دومین دستگاه Anchor ( لنگر ) نام دارد. شیوه کار هر دو دستگاه تقریبا شبیه به همدیگر می باشد. تنها تفاوت Anchor نسبت به Probe در ظرفیت سنجش نمودن بالای آن می باشد.

پروژه رایپ اطلس - Ripe Atlas

سازمان رایپ به عنوان یکی از پنج سازمان متولی منابع اینترنت جهانی، پروژه بسیار جالب و جذابی را با نام پروژه کاوشگر اطلس Ripe Atlas Probe شروع کرده است. این پروژه یک شبکه جهانی از کاوشگرهائی است که وضعیت اتصال به اینترنت را در سراسر دنیا بررسی نموده و اطلاعات دقیق و موثقی از وضعیت اینترنت را به ما ارائه می دهد. برای این امر نیاز هست که از نقاط مختلف اینترنت وضعیت ارتباطی با نقاط دیگر بررسی شود، برای این منظور RIPE NCC شروع به توزیع دو نوع دستگاه در نقاط مختلف جهان نمود، اولین دستگاه که نام آن Probe ( کاوشگر ) و دومین دستگاه Anchor ( لنگر ) نام دارد. شیوه کار هر دو دستگاه تقریبا شبیه به همدیگر می باشد. تنها تفاوت Anchor نسبت به Probe در ظرفیت سنجش نمودن بالای آن می باشد.